پیوندهای (به رنگ آبی) در زبان انتخابی شما را به مقاله دیگری که در همان زبان نوشته شده است، هدایت می کند. لینک های آبی نوشته شده به زبان انگلیسی، شما را به یک مقاله به زبان انگلیسی هدایت می کند. در این مورد، شما همچنین می توانید از سه زبان دیگر را انتخاب کنید: اسپانیایی، پرتغالی و فرانسوی

(مقاله آموزش کتاب مقدس بعد از مقاله زندگی ابدی است)

آموزه های اساسی کتاب مقدس

. خدا یک نام دارد: یهوه

. من یهوه هستم این نام من است

اشعیا ۸:۴۲

: ما باید تنها یهوه پرستش کنیم

ای یَهُوَه خدای ما،‏ جلال و حرمت و قدرت شایستهٔ توست؛‏ زیرا تو همه چیز را آفریدی و به خواست تو بود که همه چیز به وجود آمد و آفریده شد.‏

مکاشفه ۱۱:۴

. خدا نیست سه گانگی

. عیسی مسیح پسر خدا است او توسط خدا مستقيما ساخته شد

. تو مسیح، پسر خدا هستی

متی ۱۶:۱۶

. روح القدس نیروی فعال خداوند است

اعمال ۳:۲

. کتاب مقدس کلام خدا است

۲تیموتی ۳: ۱۷،۱۶

. فقط ایمان به قربانی کردن مسیح به بخشش گناهان اجازه می دهد

یوحنا ۳: ۱۶

. پادشاهی خدا یک دولت آسمانی است که در سال ۱۹۱۴ در آسمان به وجود آمد

. پادشاه پادشاهی خدا عیسی مسیح است

. پادشاهی خدا بر زمین تسلط خواهد یافت

دانیل ۴۴:۲

. مرگ مخالف زندگی است. روح میمیرد و نیروی زندگی ناپدید می شود

مزمور ۱۴۶: ۴،۳

: بر روی زمین قیامت خواهد بود

همچنین به خدا امید دارم،‏ همان امیدی که اینان نیز چشم‌انتظار آنند که رستاخیزی،‏ هم برای درستکاران و هم

. برای بدکاران در پیش است

اعمال ۱۵:۲۴

. فقط ۱۴۴۰۰۰ انسان با عیسی مسیح به بهشت می رود

مکاشفه ۱۴: ۱-۵

: جمعیت بزرگی که از طریق "مصیبت بزرگ" عبور می کنند بر روی زمین زندگی می کنند

پس از آن نگاه کردم و گروهی عظیم را دیدم که از هر ملت،‏ طایفه،‏ قوم و زبان بودند و هیچ کس قادر به شمارش آنان نبود.‏ آنان همگی در پیشگاه تخت و در حضور برّه ایستاده بودند و رداهای سفید بر تن داشتند و شاخه‌های نخل در دستشان بود. من بی‌درنگ به او گفتم:‏ «سَرورم،‏ تویی که می‌دانی.‏» آنگاه به من گفت:‏  اینان کسانی هستند که از مصیبت عظیم بیرون آمده‌اند و رداهای خود را در خون برّه شسته و سفید کرده‌اند.‏

وحی۷: ۱۴،۹

. پایان خواهد بود درد و رنج بزرگ

زیرا در آن زمان،‏ چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که از آغاز دنیا تاکنون واقع نشده است و هرگز نیز تکرار نخواهد شد.‏

مَتّی ۲۱:۲۴

: خداوند انسان را برکت خواهد داد

نگاه صدایی بلند از تخت شنیدم که گفت:‏ نگاه کن!‏ خیمهٔ خدا با انسان‌هاست.‏ او با آنان ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خودِ خدا با آنان خواهد بود.  خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏ چیزهای گذشته سپری شده است.‏

وحی ۲۱: ۴،۳

خدا اجازه داد مردی رنج ببرد. این به چالش شیطان پاسخ داد که مربوط به مشروعیت حاکمیت یهوه است.و

. همچنین برای پاسخ دادن به اتهام شیطان درباره ی یکپارچگی موجودات انسانی

: رنج ناشی از چهار عامل اصلی است

. گاهی اوقات این شیطان است که باعث شرارت میشود، اما نه همیشه

. رنج به دلیل شرایط بشر است که منجر به پیری و مرگ می شود

. تصمیمات بد می تواند باعث درد و رنج شود

. رویدادهای غیرقابل پیش بینی می تواند باعث درد و رنج، زیرا ما در زمان اشتباه در جای اشتباه قرار داریم

سرنوشت در کتاب مقدس تدریس نمی شود. خدا به ما آزادی داده است. ما انتخاب می کنیم "خوب" یا "بد"

. انجام دهیم

. ما باید با انجام وظیفه خداوند به منافع پادشاهی خدا خدمت کنیم

. همواره نخست،‏ در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید و همهٔ این چیزهای دیگر برای شما مهیا خواهد شد

مَتّی ۳۳:۶

. کتاب مقدس بت پرستی را ممنوع کرده است. جادو ممنوع است

. پورنوگرافی ممنوع است. دیدن اجرای خشونت آمیز و تحقیر آمیز

... از داشتن قمار، استفاده از مواد مخدر، مانند ماري جوانا، بتل

. فساد جنسی ممنوع است: زنا، همجنس گرایی، چند همسری  توسط کتاب مقدس ممنوع است

آیا نمی‌دانید که بدکاران،‏ پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد؟‏ گمراه مشوید.‏ کسانی که مرتکب اعمال نامشروع جنسی می‌شوند،‏ بت‌پرستان،‏ زناکاران،‏ همجنس‌بازان چه فاعل و چه مفعول،‏   دزدان،‏ طمعکاران،‏ میگساران،‏ ناسزاگویان و اخاذان،‏ پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.‏

۱قرنتیان ۶: ۱۰،۹

. خون حتی در تنظیمات درمانی (انتقال خون) ممنوع است

پیدایش ۹:۴

همه چیزهایی که توسط کتاب مقدس محکوم شده اند در این مطالعه کتاب مقدس بیان نشده است. مسیحی که به  دانش خوبی از اصول کتاب مقدس دارد، تفاوت بین "خوب" و "شر" را می داند، حتی اگر به طور مستقیم در

: کتاب مقدس نوشته نشده است

اما خوراک سنگین برای بالغان است؛‏ برای آنانی که با استفادهٔ مداوم از قدرت تشخیص خود،‏ آن را پرورش داده‌اند تا خوب را از بد تشخیص دهند.‏

عبرانیان ۱۴:۵

قتل ممنوع است
قتل به نام دین ممنوع است
قتل های قومی ممنوع است

سرقت و دروغ ممنوع است

Share this page